OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
  • Poradnia diagnostyczna

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza - zmiany od 1 kwietnia 2015r. -


Data rozpoczęcia szkolenia 2015-02-27
Data zakończenia szkolenia 2015-02-27
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 10.00-15.00
Miasto Lublin
Adres Lublin, ul. Prusa 8, Hotel PZ MOT
Cena 360 zł + Vat - Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych
Opis

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – zmiany  od 1 kwietnia 2015r.
 


Prowadzący - Monika Frączek - Główna specjalistka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

I.  Zasady ogólne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników:
1. Dane osobowe, jakich podania można wymagać od kandydata do pracy oraz od pracownika, w tym m.in.
•             dane dotyczące niekaralności,
•             dane zawarte w dowodzie osobistym,
2. Dokumenty, których przedstawienia można wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym kwestia:
•             zdjęć i referencji,
•             dokumentów, których przedstawienie pozostaje w interesie pracownika (dokumenty od osoby wyznającej inną religię i pragnącej obchodzić swoje święta religijne, dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy, dokumenty potwierdzającego stopień niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające status weterana, dokumenty potwierdzające wykształcenie),
3. Problematyka spóźnionego doniesienia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i inne uprawnienia pracownicze,
4. Orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, w tym:
•             planowane zmiany dotyczące badań profilaktycznych, zwłaszcza badań wstępnych pracowników,
•             badania dla pracowników prowadzących samochód w celach służbowych,
•             badania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pozwalające na pracę w dłuższych normach czasu pracy,
5. Zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników, w szczególności:
•             kwestia: porządku chronologicznego,
•             zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych, s
•             zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści),
•             zasady zbierania przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów.

II. Dokumenty umieszczane w aktach osobowych dotyczące dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w szczególności:
1. Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę:
•             pisemna umowa o pracę (data zawarcia umowy, a data rozpoczęcia pracy przez pracownika),
•             planowane zmiany dotyczące zasad nawiązywania umów na czas określony,
•             pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia, planowane zmiany w tym zakresie służące ułatwieniu kontroli legalności zatrudnienia przez PIP,
2. Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia:
•             zakres czynności,
•             umowa o zakazie konkurencji,
•             informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
•             dodatkowe informacje w razie zatrudnienia w formie telepracy,
3. Dokumenty gromadzone w związku z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,
4. Dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną pracownika:
•             potwierdzające powierzenie mienia),
•             zakaz posługiwania się wekslem (planowane zmiany przepisów),
5. Dokumenty związane z wymierzeniem kary porządkowej:
•             rodzaj tworzonych dokumentów,
•             praktyczne wskazówki postępowania z nimi (usuwanie z akt osobowych pracowników),
6. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
7. Dokumentacja związana ze zwalnianiem pracownika od pracy, np. w celu oddania krwi, czy na wezwanie np. sądu oraz zasady zwalniania pracownika od pracy w razie choroby niani, z którą rodzina zawarła umowę uaktywniającą, dziennego opiekuna dziecka albo w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego,
8. Dokumenty, których nie powinno przechowywać się w aktach osobowych pracowników, w szczególności:
•             dokumenty dotyczące wyjść prywatnych pracowników, wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych,

III. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:
1. Dokumenty tworzone przy rozwiązywaniu umów o pracę, w szczególności:
•             oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu lub zwolnieniu pracownika,
•             planowane zmiany dotyczące wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony,
•             notatka z udziału świadka we wręczaniu oświadczenia woli,
•             zasady prawidłowego doręczania oświadczeń woli pracownikowi,
2. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika:
•             zasady prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy,
•             zasady doręczania świadectwa pracy,
•             zasady sporządzania odpisu (duplikatu) świadectwa pracy,
3. Dokumenty dotyczące wykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnej umowy o pracę.

IV. Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób, w tym:
•             nadanie upoważnienia do przetwarzania danych – omówienie wzoru upoważnienia, zasady prowadzenia ewidencji takich osób, nadanie identyfikatora;
•             możliwość powierzenia przechowywania dokumentacji innemu podmiotowi np.: biuru rachunkowemu.

V. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:
•             okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
•             wybór miejsca przechowywania,
•             wzór umowy przechowania,
•             postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy.


Zgłoszenia przyjmujemy faksem (22) 781-11-65, pocztą, e-mailem.
 
Koszt szkolenia jednej osoby wynosi 360 zł + 23% Vat

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych
 
Cena szkolenia obejmuje:
–materiały szkoleniowe,
–6 godzin zajęć dydaktycznych,
– materiały do pracy (notes, długopis),
–obiad, kawę, herbatę,
–ciastka w czasie przerw,  
–zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 
Opłata za szkolenie:
Płatności za uczestnictwo można dokonać przelewem po otrzymaniu faktury lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć, w sekretariacie szkolenia.
 
 
Rezygnacja i zwrot kosztów:
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.  W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż  5 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną  w wysokości 50% wartości szkolenia.