OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
 • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
 • Poradnia diagnostyczna

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza - zmiany od 1 kwietnia 2015r. -


Data rozpoczęcia szkolenia 2015-01-19
Data zakończenia szkolenia 2015-01-19
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 10.00-15.00
Miasto Łódź
Adres Łódź, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18
Cena 360 zł + Vat - Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych
Opis


Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – zmiany  od 1 stycznia 2015r.
 
Program szkolenia:
 
 1. Umowy o pracę na czas określony 2015 – PROJEKT MPiPS:
 2.  
 1. Jak przygotować firmę na nadchodzące zmiany?
 2. Praca maksymalnie na 3 umowach nie przekraczających w sumie 33 miesięcy
 3. Czy wypowiedzenie umowy na czas określony  będzie wymagało uzasadnienia (podania przyczyny)?
 4. Jak postępować z już zawartymi umowami
 5. Jak zmienią się okresy wypowiedzenia umów terminowych?
 6. Co z likwidowanymi umowami na czas wykonywania określonej pracy?
 7. Jak postępować z umowami wypowiedzianymi w okresie przed wejściem w życie nowych przepisów?
 1.  
 2. Zmiany prawa pracy 2013, 2014 i 2015 r.
 3.  
 1. Zmiany przepisów dotyczących urlopów wychowawczych,
 2. Urlopy macierzyńskie, dodatkowe i rodzicielskie 2013 i 2014,
 3. Terminy i wymiary nowych urlopów rodzicielskich,
 4. Zasady dzielenia na części urlopu dodatkowego i rodzicielskiego
 5. Podział urlopów macierzyńskich pomiędzy rodziców
 6. Czas pracy po zmianach
 7. Planowane zmiany przepisów dot. urlopu wychowawczego
 8.  
 1. Akta osobowe w 2015r. :
 1. Zasady kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie
 2. obowiązek założenia akt osobowych,
 3. zasady prawidłowego prowadzenia akt osobowych,
 4. akta osobowe przy zmianie pracodawcy,
 5. dokumenty niezbędne do podjęcia pracy,
 6. dokumenty, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia, orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, zapytanie o karalność).
 7. jak na praktykę kadrową wpływa najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w szczególności w sprawach dotyczących czasu pracy, urlopów, umów o pracę, rozwiązywania stosunku pracy, zakazu konkurencji, wypowiedzeń zmieniających, urlopów macierzyńskich?
 1.  
 2. Zmiana treści stosunku pracy:
 1. wypowiedzenie, porozumienie i aneks – dokumenty zmieniające warunki pracy lub płacy.
 2. wypowiedzenie zmieniające;
 3. przypadki, których zmiana warunków pracy powoduje konieczność zmiany regulaminu.
 1.  
 2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników
 1. W jaki sposób uwzględniać różne rodzaje szkoleń w czasie pracy – zmiany w 2010?:
 2. Czy szkolenie wliczamy do czasu pracy?
 3. Czy od kwietnia 2010 r. pracodawca ma obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych?
 4. Kiedy pracodawca opłacający szkolenia pracownika podlega pod nowe przepisy kodeksu pracy?
 5. Urlop szkoleniowy, a zwolnienie od pracy.
 6. Czy pracodawca ma obowiązek opłacić czesne za studia lub opłatę za kurs zatrudnionemu, który się dokształca?
 7. Czy pracodawca może, czy też musi pokryć koszty nauki (czesne, podręczniki, dojazdy)?
 8. Jakie prawa przysługują pracownikowi został skierowany do odbycia nauki?
 9. Jak sformułować dobrą umowę w sprawie nauki pracownika?
 1.  
 2.  
 3. Zasady rozwiązywania umów o pracę:
 1. dopuszczalne formy rozwiązywania umów o pracę.
 2. obowiązki dokumentacyjne związane z rozwiązaniem umowy.
 3. obowiązek konsultowania zamiaru zwolnienia pracownika ze związkami zawodowymi;
 4. okresy, w których wypowiadanie umów jest zabronione;
 1.  
 2. Świadectwa pracy:
 1. Zasady wystawiania świadectw pracy przy umowach terminowych – 24 miesiące!
 2. zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy;
 3. terminy i tryb wydawania świadectwa pracy;
 4. prostowanie świadectwa pracy.
 1.  
 2. Sankcje dla pracodawcy i pracowników kadrowych za brak i niewłaściwe prowadzenie akt osobowych pracownika. 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem (22) 781-11-65, pocztą, e-mailem.
 
Koszt szkolenia jednej osoby wynosi 360 zł + 23% Vat

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych
 
Cena szkolenia obejmuje:
–materiały szkoleniowe,
–6 godzin zajęć dydaktycznych,
– materiały do pracy (notes, długopis),
–obiad, kawę, herbatę,
–ciastka w czasie przerw,  
–zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 
Opłata za szkolenie:
Płatności za uczestnictwo można dokonać przelewem po otrzymaniu faktury lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć, w sekretariacie szkolenia.
 
 
Rezygnacja i zwrot kosztów:
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.  W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż  5 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną  w wysokości 50% wartości szkolenia.