OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
  • Poradnia diagnostyczna

Diagnoza gotowości szkolnej -


Data rozpoczęcia szkolenia 2015-01-17
Data zakończenia szkolenia 2015-01-17
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 10.00-15.00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa, ul. Kopernika 30, Centrum Konferencyjne
Cena Koszt szkolenia jednej osoby wynosi - 250 zł + 23% VAT

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych
Opis

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA – JAK JĄ PRZEPROWADZIĆ
JAK PRACOWAĆ Z DZIEĆMI O NIEPEŁNEJ DOJRZAŁOŚCI
(Informacja o gotowości dziecka do podjęcia  nauki w szkole)
 


Prowadzący:  Bożena Janiszewska - mgr psycholog. Wieloletni wykładowca wyższych uczelni oraz psycholog w poradniach dla dzieci. Specjalistka w zakresie psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej; współpracowniczka CENSA oraz WSiP. Współpracowniczka instytucji prowadzących szkolenia dla nauczycieli, autorka książek dla dzieci, książek i artykułów dla nauczycieli i rodziców. 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, klas zerowych i klas I. tam, gdzie obowiązuje dokonywanie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci  pięcio i sześcioletnich.
 
Cele szkolenia:
1. Nauczyciele zapoznają się z problematyką dojrzałości szkolnej wg  koncepcji Stefana Szumana.
2. Poznają  metody diagnozy dojrzałości przedszkolnej oraz  możliwości interpretacji uzyskanych wyników.
3. Poznają elementy prognozy funkcjonowania dziecka w szkole w zależności od osiągniętych przez dziecko wyników diagnozy.
4. Poznają rodzaje działań wspomagających rozwój dziecka i wyrównujących start szkolny.
5. Zapoznają się ze sposobami przekazywania rodzicom  uzyskanych informacji o dziecku , poznają formy współpracy z rodzicami.
6. Uzyskają wiedzą w zakresie konsultowania się ze specjalistami w celu uzyskania wiedzy na temat przyczyn trudności dziecka w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.
 

Przewidywane efekty szkolenia: 
1. Nauczyciele będą umieli dokonać diagnozy dojrzałości dzieci korzystając z metod: obserwacji, metod eksperymentalnych, na podstawie analizy wytworów oraz rozmów i wywiadu z rodzicami.
2. Nauczyciele będą w stanie dokonać oceny uzyskanych wyników i przyrównać tę ocenę do norm rozwojowych; pozwoli to na określeniem poziomu rozwoju dziecka w zakresie różnych funkcji, co ułatwi zarówno sposób wspomagania rozwoju jak i wstępną prognozę, co do funkcjonowania dziecka w szkole.
3. Bardziej wyraziste staną się zarówno mocne jak i słabsze strony dziecka, co pomoże  w planowaniu zajęć i wspomaganiu rozwoju dzieci.
4. Rozmawiając z rodzicami o osiągnięciach i kłopotach dzieci , osiągnie się lepsze porozumienie, ujednolici się wspólne oddziaływanie i nawiąże się lepszą współpracę.
 

Program szkolenia:
1.Omówienie przyczyn decyzji o obniżeniu obowiązku szkolnego dzieci do lat 6 i obowiązku przedszkolnego pięciolatków.
2. Rola wczesnej edukacji przedszkolnej  we wszechstronnym rozwoju dziecka.
3. Podstawowe uwarunkowania i prawidłowości rozwoju.
4. Zależność  między dojrzewaniem a uczeniem się – okresy sensytywne i krytyczne.
5. Własna aktywność dziecka jako skutek i jednocześnie przyczyna rozwoju; rodzaje aktywności, rola zabawy w rozwoju dziecka.
6. Pojęcie dojrzałości szkolnej wg koncepcji Stefana Szumana.
7. Charakterystyka  kryteriów dojrzałości szkolnej:
     a) Dojrzałość fizyczno – ruchowa (wzrost, waga, proporcje, stan zdrowia, poziom sprawności ruchowej, poziom sprawności rąk – czynności samoobsługowe i ruchy narzędziowe oraz poziom grafomotoryki) – jak to sprawdzać i oceniać; normy rozwojowe w tym zakresie.
     b) Rola lateralizacji w funkcjonowaniu dziecka – jak sprawdzić u dziecka lateralizację.
     c) Dojrzałość psychiczna - procesy poznawcze: orientacyjne i intelektualne (charakterystyka: uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowego, słuchowego; charakterystyka procesów myślowych u dzieci – rodzaje i jakość operacji umysłowych; kształtowanie się odwracalności myślenia  i decentracji jako podstaw uczenia się szkolnego) omówienie metod sprawdzania i oceny poziomu tych procesów.

     d) Charakterystyka mowy dziecka  - mowa jako podstawa szkolnego uczenia się (wymowa, jakość wypowiedzi, zasób słownictwa u dzieci itp.  -  jak sprawdzić poziom mowy, jak oceniać).
     e) Dojrzałość psychiczna - charakterystyka procesów regulacyjnych. Emocje, jako główny motyw działania dziecka – ich właściwości; potrzeby psychiczne (szczególnie potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji i uznania) jako motywy; samoocena i poczucie własnej wartości jako cele aktywności dziecka; ciekawość i zainteresowania; wzmocnienia - nagrody i kary jako motywy.
     f) Dojrzałość społeczna – umiejętność współżycia i współpracy w grupie, zmniejszanie się liczby konfliktów, rozwój empatii i innych uczuć społecznych, znajomość, rozumienie i stosowanie się do norm i zasad społecznych itp. -  metody oceny .
8. Charakterystyka właściwości stosowanych metod przy ocenie dojrzałości szkolnej
     a) Obserwacja i jej cechy.
     b) Techniki eksperymentalne
     c). Analiza wytworów (rysunki, budowle, wylepianki itp.)
     d)  Rozmowa i wywiad z rodzicami – obowiązujące standardy w stosowaniu tych metod,
 rodzaj stawianych pytań, sposób przygotowania się do rozmów itp.
9. Ogólna ocena dojrzałości szkolnej, jej interpretacja oraz sposób przekazywania wyników diagnozy rodzicom dzieci.
10. Charakterystyka występujących u dzieci trudności, opóźnień rozwojowych i zaburzeń oraz sposoby postępowania i sposoby wyrównywania startu szkolnego.
11. Omówienie zasad współpracy z rodzicami.
 
    
Formy pracy:
1. Szkolenie będzie ilustrowane prezentacją.
2. Pokazane będą istniejące na rynku metody badań dojrzałości szkolnej – dyskusja nad ich zaletami i wadami.
3. Słuchacze otrzymają materiały związane z dojrzałością dziecka do szkoły, oraz materiały z przykładami oceny gotowości dziecka, by łatwiej było im  przygotować końcową informację dla rodziców)


Cena szkolenia obejmuje:
 
–materiały szkoleniowe,
–6 godzin zajęć dydaktycznych, ,
–materiały do pracy (notes, długopis),
–obiad,
–kawę, herbatę,
–ciastka w czasie przerw,
 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia..


Opłata za szkolenie:
Płatności za uczestnictwo można dokonać przelewem po otrzymaniu faktury lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć, w sekretariacie szkolenia.
 

Rezygnacja i zwrot kosztów:
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.  W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż  5 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną  w wysokości 50% wartości szkolenia.